• Språktypologi: ”Det är tveklöst klart att forskningen i lingvistisk typologi i Stockholm är nationellt ledande och håller hög internationell standard.”
 • Teckenspråk: ”Forskningen i svenskt teckenspråk vid Stockholms universitet är utan tvivel ledande både nationellt och i Norden, och den har också gott internationellt anseende.”
 • Kommunikativt beteende och dess tidiga uppkomst:
  ”Vad beträffar helt tidigt språktillägnande är miljön nationellt ledande och internationellt erkänd”

(Ovanstående är utlåtande av externa sakkunniga om tre av institutionens olika profilområden vid utvärderingen av ledande forskning 2010.)

Även om varje forskargrupp har sin egen inriktning är samarbetet tätt dem emellan och institutionens forskningsbas kan naturligen betraktas som ett gemensamt område. Sett ur ett helhetsperspektiv gör dessa interna forskningssamarbeten vår institution till en unik vetenskaplig miljö. Dynamiken i de senaste årens utveckling inom institutionen har lett till en högre grad av samverkan över de tidigare avdelningsgränserna och till nya spännande samarbetsprojekt, vilka tar vara på våra forskares olika kompetenser och främjar en bred tvärvetenskaplig behandling av kärnfrågor om människans språkliga kommunikation i dess olika tappningar.

Samverkan inom institutionen

Institutionens Fonetiklaboratorium:

(www.ling.su.se/phoneticslab) erbjuder unika resurser som används av samtliga forskargrupper och ofta leder till innovativa resultat, såsom exempelvis användningen av ERP-mätningar för typologisk språkjämförelse (neurotypologi).

Språkkorpora:

Ett viktigt inslag i forskningen inom alla forskargrupperna är språkkorpora i olika modaliteter (muntlig, tecknad, skriftlig), där ett multimodalt annoteringsverktyg (ELAN) delvis används. Forskningen om gester, användningen av parallella korpora inom språktypologisk forskning, samt användningen av datorlingvistiska metoder för att identifiera multimodala konstruktioner inom föräldrar-barn kommunikationen eller ordklasser i teckenspråk är exempel på nya och innovativa gränsövergripande samarbeten inom institutionen.

Språkliga konstruktioner:

Alla institutionens forskargrupper betraktar språkliga konstruktioner från olika synvinkel, för att koordinera verksamheten har vi haft en gemensam workshop "Computing, learning, schematizing and typologizing constructions".

Aktiva doktorander:

Institutionen erbjuder en stimulerande forskningsmiljö för 12 doktorander, som bl. a samarbetar genom att anordna gemensamma konferenser, såsom den återkommande Doktorandfestivalen (Doctoral Festival) eller Young Linguists’ International Conference (www.ling.su.se/younglinguists). Institutionen fungerar också som samordnare för Forskarskolan i språkvetenskap (FoSprak), där 8 institutioner vid fakulteten samverkar: www.fosprak.su.se/

Institutionens samverkan utåt

Inom Stockholms universitet:

Institutionen ingår i samarbete med Centrum för evolutionär kulturforskning som har som studieobjekt människan som kulturskapande varelse. Vår institution bidrar med perspektivet kulturell evolution av språk – su.se/ce/

Svenska universitet, högskolor och nationella forskningscentra:

Institutionen har sedan lång tid tillbaka ett nära samarbete med Tal, musik och hörsel på KTH genom externfinansierade forskningsprojekt med deltagare från bägge institutionerna: www.kth.se/csc/forskning/tmh

Institutionen samarbetar även sedan länge med Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik på Karolinska institutet för att ge studenterna på logopedprogrammet utbildning i lingvistik:
ki.se/clintec/institutionen-for-klinisk-vetenskap-intervention-och-teknik

Institutionen ingår i det nationella infrastrukturprojektet SWE-CLARIN:
Svensk språkteknologi för humaniora och samhällsvetenskap med nio nationella noder, vilket är under inträde i EU-nätverket Clarin, Common Language Resources and Technology Infrastructure (clarin.eu). Syftet med nätverket är att utveckla och tillgängliggöra språkteknologi och digitala språkresurser inom områden där naturligt språk utgör primärdata, såsom humaniora, samhällsvetenskaper och kulturarv.

Internationella samarbeten:

Institutionen har rikt samarbete med flera internationellt ledande forskningscentra, bl. a:

 • Max Planckinstitutet för evolutionär antropologi i Leipzig
 • Max Planckinstitutet för psykolingvistik i Nijmegen
 • SOAS (School of Oriental and African Studies, London)
 • Australian National University
 • CNRS (Frankrike)
 • High School of Economics och Lomonosov State University (Moskva, Ryssland)
 • Eastern Michigan University
 • LINGUIST List
 • FRIAS (Freiburg Institute of Advanced Studies, Tyskland)
 • m.fl.