Typologi och språkdokumentation

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för lingvistik
  4. Forskning
  5. Forskningsområden
  6. Typologi och språkdokumentation

Typologi och språkdokumentation

Språktypologi

Stora delar av forskningen har anknytning till språktypologi i vid mening. Språktypologin bygger på systematiska jämförelser av språkliga fenomen inom representativa urval av världens språk. Inom grammatiken kan man studera en viss typ av konstruktioner, exempelvis sådana som uttrycker ägande (grammatisk typologi). Inom ordförrådet kan man se på hur ett visst begreppsområde, exempelvis släktskap eller begrepp som rör temperatur, struktureras i olika språk (lexikal typologi).

Språkkontakt och språkförändringar

Det finns också ett stort intresse för de faktorer som leder till att språk utvecklas och förändras. Inomspråkligt kan det gälla t.ex. hur en konstruktion utvecklar nya betydelser med tiden, och hurdana tvärspråkliga mönster som kan ses i sådan utveckling (historisk lingvistik, grammatikalisering). Därtill påverkas språk när talare av olika språk är i långvarig kontakt med varandra, beroende på grad och typ av kontakt (kontaktlingvistik, arealtypologi). En annan gren är hur mer tillfälliga kontaktspråk (pidginspråk) utvecklas när de får fler och nya funktioner i ett samhälle (kreolisering).

Dessa områden kräver högkvalitativa och typologiskt medvetna beskrivningar av enskilda språk, dessa inriktningar (deskriptiv lingvistik, fältlingvistik) har också genererat ett antal avhandlingar i typologi och språkdokumentation.

KONTAKT

Prefekt
Mattias Heldner

Ställföreträdande prefekt
Ingela Holmström

Forskningsområden – kontaktpersoner
Allmän språkvetenskap: Maria Koptjevskaja Tamm
Barns språkutveckling: Ellen Marklund
Datorlingvistik: Robert Östling
Döva och hörselskadades flerspråkighet: Krister Schönström
Fonetik: Pétur Helgason
Teckenspråk: Pia Simper-Allen

Studierektor – utbildning på forskarnivå
Sofia Gustafson-Capková

Fonetiklab puff
Språkresurser teckenspråk