Typologi och språkdokumentation

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för lingvistik
  4. Forskning
  5. Forskningsområden
  6. Typologi och språkdokumentation

Typologi och språkdokumentation

Språktypologi

Stora delar av forskningen har anknytning till språktypologi i vid mening. Språktypologin bygger på systematiska jämförelser av språkliga fenomen inom representativa urval av världens språk. Inom grammatiken kan man studera en viss typ av konstruktioner, exempelvis sådana som uttrycker ägande (grammatisk typologi). Inom ordförrådet kan man se på hur ett visst begreppsområde, exempelvis släktskap eller begrepp som rör temperatur, struktureras i olika språk (lexikal typologi).

Språkkontakt och språkförändringar

Det finns också ett stort intresse för de faktorer som leder till att språk utvecklas och förändras. Inomspråkligt kan det gälla t.ex. hur en konstruktion utvecklar nya betydelser med tiden, och hurdana tvärspråkliga mönster som kan ses i sådan utveckling (historisk lingvistik, grammatikalisering). Därtill påverkas språk när talare av olika språk är i långvarig kontakt med varandra, beroende på grad och typ av kontakt (kontaktlingvistik, arealtypologi). En annan gren är hur mer tillfälliga kontaktspråk (pidginspråk) utvecklas när de får fler och nya funktioner i ett samhälle (kreolisering).

Dessa områden kräver högkvalitativa och typologiskt medvetna beskrivningar av enskilda språk, dessa inriktningar (deskriptiv lingvistik, fältlingvistik) har också genererat ett antal avhandlingar i typologi och språkdokumentation.

KONTAKT

Prefekt
Francisco Lacerda

Ställföreträdande prefekt
Sofia Gustafson-Capková

Forskningsområden – kontaktpersoner
Allmän språkvetenskap: Ljuba Veselinova
Barnspråk: Tove Gerholm
Datorlingvistik: Mats Wirén
Fonetik: Pétur Helgason
Teckenspråk: Johanna Mesch
Svenska som andraspråk för döva: Krister Schönström

Studierektor – utbildning på forskarnivå
Sofia Gustafson-Capková

At
tkn
Fonetiklab puff
Genväg till teckenspråkslexikons webbsida
Podd
Schema