Medlemmarna i forskningsnätverket har som mål att utveckla stora maskinläsbara samlingar av språkdata för de nordiska teckenspråken – teckenspråkskorpusar – och bedriva forskning inom ramen för kognitiv-funktionell lingvistik. I kognitiv-funktionell lingvistik ser man språk som en integrerad del av både hjärnans aktivitet och mänskligt beteende generellt.

Tre workshops

Inom projektet kommer tre workshops att arrangeras. Vid dessa kommer metoder för korpusforskning att diskuteras och ett kommande forskningsprojekt för jämförande studier i nordiska teckenspråk att förberedas. Den första workshopen skulle ha ägt rum i Stockholm i oktober 2021 men har skjutits fram till 9–10 juni 2022. Ämnet kommer att vara metadata, det vill säga bakgrundsinformation som är relevant för strukturen i korpusskapandet, samt forskningsfrågor för det gemensamma projektet. Den andra workshopen hålls i Jyväskylä under hösten 2022 och fokuserar på kodningsmetoder för språkmaterial, det vill säga annoteringar eller uppmärkning av datamaterialet, samt diskussioner kring forskningsprojektets teoretiska bakgrund. Den tredje och sista workshopen kommer att hållas i Trondheim 2023 och fokusera på statistisk analys och projektets forskningsplan.

Samtliga workshops bygger på samarbete mellan yngre och mer etablerade forskare, och mellan den akademiska världen och teckenspråksamhället. En internationell expert är inbjuden till varje workshop för att presentera ett tema relaterat till korpusforskning. Professor Trevor Johnston, en australisk teckenspråkforskare och pionjär inom teckenspråkskorpusarbete, har bjudits in som expert till den första workshopen.

Projektfinansiering och samordning

Projektet finansieras av Nordisk samarbetsnämnd för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (NOS-HS) genom Finlands Akademi. Den övergripande samordningen av projektet sker vid teckenspråkscentret vid Jyväskylä universitet. Medsökanden är Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet och Institutt for språk og litteratur, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU.

English site: jyu.fi/hytk/fi/laitokset/kivi/opiskelu/tutkinto-ohjelmat-ja-oppiaineet/viittomakieli/nslcn

Kontakt

Kontaktpersoner för Nordic Signed Language Corpus Network (NSLCN):

Jyväskylä universitet
Tommi Jantunen, professor
tommi.j.jantunen@jyu.fi
Juhana Salonen, projektmedarbetare 
juhana.k.salonen@jyu.fi

Stockholms universitet
Johanna Mesch, professor
johanna.mesch@ling.su.se

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
Anna-Lena Nilsson, professor
anna-lena.nilsson@ntnu.no
Lindsay Ferrara, 1.amanuensis 
lindsay.n.ferrara@ntnu.no