Barns språkutveckling

Barns språkutveckling

Barns språkutveckling är ett samlingsnamn för flera pågående forskningsprojekt med fokus på hur människan tillägnar sig det talade och/eller tecknade språket.

Barnspråkskompetensen på institutionen innefattar olika teoretiska och metodologiska ansatser till studiet av barns språkutveckling, vilket skapar ett unikt kunskapscentrum. Forskargruppen strävar efter att beskriva hur barn i interaktion med omvärlden tillägnar sig språk. Vilka modaliteter används? Hur används dessa? Kan vi modellera processen? Aktuella forskningsfrågor rör multimodal föräldrar-barn kommunikation, egenskaper av barnriktat tal och sambandet mellan perception och produktion. Även forskningsfrågor kring barns teckenspråk ingår, aktuellt fokus är den tidiga gestuvecklingen hos barn som har teckenspråk som sitt förstaspråk. Institutionens fonetiklaboratorium möjliggör ett brett spektrum av infallsvinklar till barnspråksstudier och är utrustat med möjlighet till EEG-mätning, ögonrörelsemätning, spårning av artikulatoriska rörelser och audio- och videoinspelningar.

Eftersom frågeställningarna inom barns språkutveckling har beröringspunkter inom biologi, lingvistik och kognitiva vetenskaper, har vi idag ett omfattande multidisciplinärt och internationellt samarbete med olika forskarlag som studerar bl.a. barns motoriska utveckling och talperceptionen hos andra däggdjur.

KONTAKT

Prefekt
Francisco Lacerda

Ställföreträdande prefekt
Sofia Gustafson-Capková

Forskningsområden – kontaktpersoner
Allmän språkvetenskap: Ljuba Veselinova
Barnspråk: Tove Gerholm
Datorlingvistik: Mats Wirén
Fonetik: Pétur Helgason
Teckenspråk: Johanna Mesch
Svenska som andraspråk för döva: Krister Schönström

Studierektor – utbildning på forskarnivå
Sofia Gustafson-Capková

MINT

MINT

Datorlingvistik

NLP Korpusar, resurser och verktyg

Teckenspråk och SV2D

Teckenspråksresurser