Det mänskliga språket studeras ur en rad perspektiv och ämnets mångsidiga karaktär återspeglas i vår forskning. Ämnet allmän språkvetenskap har många anknytningar till andra vetenskaper, både human- och naturvetenskapliga. Utförligare information om vår forskning finns på medarbetarnas egna sidor.

Språktypologi, Språkkontakt och språkförändringar

Läs mer under Typologi och språkdokumentation

Förstaspråk, andraspråk, tredjespråk…

Ytterligare forskningsområden är språkinlärning, som barns förstaspråkstillägnande, och ett andraspråks inverkan på ett tredjespråk. Experimentell forskning bedrivs också om hur olika språkliga strukturer påverkar språkförståelsen.

Ledande forskningsområde

Lingvistik är ett dynamiskt forskningsområde som mellan 2007–2014 rankades som ett av Stockholms universitets ledande forskningsområden och nu är en del av Stockholms universitets profilområden för framstående forskning och undervisning.