Kursinformation

Kursen undersöker och problematiserar ett antal centrala frågeställningar kring språket som fenomen. Ämnen som tas upp är språkets biologi och evolution, språkets relation till andra djurarters kommunikationssystem, språktillägnande och språkmodellering, tvärspråklig och inomspråklig variation, språkförändring ochspråksläktskap, komplexitet och expressivitet. Frågeställningarna behandlas ur ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Kursplan, schema och litteraturlista

Kursplan LIN133 | Schema HT17 | Litteraturlista LIN133 HT17 (85 Kb)

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar som även innehåller diskussionsmoment.

Språk

Kursen ges på svenska

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Engelska B/Engelska 6.