Kursen ges på avancerad nivå, med följande behörighetskrav:
Kandidatexamen i lingvistik, teckenspråk, svenska som andraspråk, svenska eller tvåspråkighetsforskning, med ett examensarbete om minst 15 hp. Engelska 6. Svenska 3 eller Svenska för döva 3.

Kursplan, schema, litteratur och betygskriterier

All undervisning ges på svenskt teckenspråk med tolkning till svenskt eller engelskt tal. Utbildningstakt 25 % - kursen läses under hela terminen, med start januari 2017

Kursen behandlar olika aspekter på dövas och hörselskadades tvåspråkighet med särskilt fokus på deras inlärning av svenska. Studenterna får bekanta sig med aktuell forskning kring dövas och hörselskadades tvåspråkighet vad gäller språkanvändning, språkinlärning och undervisning. Studenterna får dessutom tillämpa teorier och metoder inom området för att analysera autentiska texter producerade av målgruppen.

Kursansvarig

Krister Schönström