HSV:s bedömning av utbildningarna som leder till en kandidatexamen är att de håller hög kvalitet. Vad gäller examensmål 1 anses de även hålla mycket hög kvalitet.

Magisterexamen i lingvistik har av HSV kritiserats för bristande kvalitet vad gäller uppfyllelse av examensmål 1, 2 och 3. Vad gäller examensmål 4 och 5 anses utbildningen hålla hög kvalitet. HSV:s kritik riktas bland annat mot examensarbetena på magisternivå. Kritiken är befogad utifrån utvärderingens villkor men ger en skev bild av utbildningen i lingvistik på magisternivå då alla utom en av de uppsatser som slumpats fram som underlag för utvärderingen kommer från Specialutbildningen i talpedagogik för lärare.

Talpedagogikutbildningen, som institutionen åtagit sig att genomföra, är en viktig del av universitetets tredje uppgift. Med utmärkta forskningsresurser inom området barns språkutveckling har institutionen även möjlighet att erbjuda en god akademisk förankring för utbildningen.

Problemet är dock att Specialutbildningen i talpedagogik för lärare de facto inte är en utbildning på magisternivå i lingvistik utan en vidareutbildning för lärare. Den tydliga kontrasten i uppsatsernas akademiska kvalitet är uppenbar om man jämför uppsatserna från utbildningen i talpedagogik med uppsatser som skrivs på avancerad nivå av studenter med kandidatexamen i lingvistik. Att magisteruppsatserna som bedömdes inte visade sig uppnå de metodologiska och teoretiska mål som specificeras i examensmål 1-3 för huvudområdet lingvistik bottnar i att studenterna i talpedagogik har en lärarexamen som förutbildning. Denna inbegriper sällan den förutbildning i lingvistik som krävs för vidare studier i ämnet på avancerad nivå. Institutionen har insett detta problem och vidtagit åtgärder genom att lägga ned utbildningen i talpedagogik i den form den hittills bedrivits och arbetar nu på ett förslag för att kunna erbjuda en ny utbildning i talpedagogik som är strukturellt frikopplad från utbildningen i lingvistik och på en för utbildningen lämplig nivå.

Utbildningen har utvärderat utifrån följande examensmål