Björn Hammarberg

Professor emeritus i allmän språkvetenskap

Rum: C 232
Telefon: 08-16 23 33
Fax: 08-15 53 89
E-post: ham@ling.su.se
In English: Björn Hammarberg Home page

Forskningsintressen

Andraspråksteori med särskilt fokus på tillägnande- och utvecklingsprocesser i andraspråk hos vuxna språkinlärare samt på egenskaper hos de berörda språken; tredjespråksforskning (språkinlärning och språkanvändning hos flerspråkiga); yttrandeproduktionsprocessen. Funktionella och kognitiva perspektiv på språket. Behandlade ämnen har rört sig inom fonologi, syntax, lexikon och diskurs i svenska, huvudsakligen i ett andraspråkssammanhang.

Forskningsprojekt

Aktuellt forskningsprojekt
Befintlig forskningsresurs: ASU-korpusen, en longitudinellt anlagd korpus av muntliga och skriftliga texter från vuxna inlärare av svenska med ett kontrollmaterial från infödda svenskar, avsedd för undersökningar av språkutveckling på individnivå. Här hittar du mer information om ASU-korpusen.
Innehållsmanual:  Introduktion till ASU-korpusen. (151 Kb) .
Bruksanvisning till gränssnittet:  Arbeta med ASU-korpusen. (376 Kb) .

Avslutat forskningsprojekt:
Processer i tredjespråksinlärning, en serie fallstudier av en flerspråkig persons inlärning av svenska som ett nytt språk genom praktisk interaktion. Här kan du läsa mer om processer i tredjespråksinlärning

Forskningssamarbete

Språkbanken, Göteborgs universitet, avseende ASU-korpusen.

Publikationer

Här finner du ett urval av Björn Hammarbergs publikationer.

Institutionsutgivna volymer:
- Serien SSM Reports
- Konferenspublikationer Stockholm – Åbo