Kursen gör studenten förtrogen med de statistiska metoder och de statistiska redskap som används inom det språkvetenskapliga området. Studenten ska, efter genomgången kurs, själv kunna redogöra för de olika statistiska metodernas egenskaper, användbarhet och för- respektive nackdelar. De områden som i första hand berörs är:

  • deskriptiv statistik; läges- och spridningsmått, skaltyper
  • sannolikhetslärans grunder; sannolikhetsbegreppet, betingade sannolikheter, statistiskt oberoende
  • sannolikhetsfördelningar; binomialfördelningen, normalfördelningen
  • inferensmetoder; sampling, estimation, signifikansanalys, konfidensintervall och test, z-fördelningen och t-fördelningen
  • analys av kvalitativa data; Chi-2-analys, fördelningstest, homogenitetstest, oberoendetest
  • regression och korrelation
  • variansanalys (ANOVA)
  • icke parametriska metoder för kvantitativa data; Mann-Whitneys U-test, teckentest, Fischers exakta test

Kursplan, schema och litteraturlista

Information om kursplan, schema och litteraturlista finns på www.ling.su.se/LIM013

Ansvarig lärare

Per Näsman, per.nasman@nasman.com

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar och laborationer. Närvaro är obligatorisk.

Språk

Kursen ges på engelska

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Antagen till Masterprogram i språkvetenskap vid humanistiska fakulteten, eller avslutad kurs Allmän språkvetenskap - kandidatkurs, 30 hp, Fonetik - kandidatkurs, 30 hp, eller Datorlingvistik - kandidatkurs, 30 hp. Engelska B.