Genom att diskutera konkreta forskningsfrågor från ett teoretiskt och metodologiskt perspektiv erbjuder kursen en bred orientering om aktuella teorier och metoder inom lingvistisk forskning. Studenterna får även möjlighet att fördjupa sig i valda teorier och metoder och tillämpa dessa på konkreta lingvistiska data.

Kursplan, schema och litteraturlista

Information om kursplan, schema och litteraturlista finns på www.ling.su.se/LIM011

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

Språk

Kursen ges på engelska.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Allmän språkvetenskap – kandidatkurs, 30 hp, Fonetik – kandidatkurs, 30 hp, Datorlingvistik – kandidatkurs, 30 hp eller kandidatexamen i annat språkvetenskapligt ämne och minst 30 hp lingvistik inkluderande kursen Allmän språkteori och grammatik, 7,5 hp alternativt motsvarande kurs. Engelska B.